Inleiding

We willen goed onderwijs dat bijdraagt aan persoonlijke groei en talentontwikkeling van het individu en aan de ontwikkeling van de stad. Over de hele breedte, van voorschoolse voorzieningen tot hoger en internationaal onderwijs, werken we aan meer samenwerking om als stad aan ieder het juiste te kunnen bieden.

Onderwijsbeleid
Het gaat hier om kosten in het kader van onderwijshuisvesting, handhaving van de leerplicht, leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie, achterstandenbeleid en stimulering van het hoger onderwijs.

Onderwijsbeleid 0-4 jaar
Het gemeentelijk onderwijsbeleid gericht op de allerjongsten hangt samen met subsidiëring en bijstand in het kader van peuterspeelzaalwerk en het toezicht op kinderopvangvoorzieningen.

Onderwijsbeleid volwassenen
Dit betreffen kosten voor volwasseneneducatie, bijvoorbeeld in het kader van laaggeletterdheid.

Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor worden kapitaal-, exploitatie- en huurlasten gemaakt. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de eerste inrichting van nieuw opgeleverde onderwijsgebouwen.