Kijkje in onze portemonnee

Kijkje in onze portemonnee

Uitgaven

€ 863.318

bedragen x € 1.000

Inkomsten

€ 863.318

7.738

1.246

Bestuur en bestuurlijke vernieuwing

We werken samen binnen de Metropoolregio Amsterdam en met steden in het buitenland. Tegelijkertijd willen we Almeerders meer ruimte geven voor eigen initiatief, hen betrekken bij beleid- en besluitvorming en hen stimuleren om innovatieve ideeën te ontwikkelen.

Bestuur
Uit dit budget worden de burgemeester, de 5 wethouders en de gemeentesecretaris (het hoofd van de gemeentelijke organisatie) betaald. Daarnaast wordt er jaarlijks geld apart gehouden voor toekomstige uitgaven voor pensioenen van oud-wethouders en wachtgeld voor oud-wethouders.

Bestuursondersteuning
Het grootste deel van dit budget gaat naar werknemers die het college van burgemeester en wethouders ondersteunen en adviseren, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, onderzoek en communicatie. Daarnaast is een klein deel bestemd voor recepties en bijeenkomsten.

Gemeenteraad en ondersteuning
Deze lasten hebben enerzijds betrekking op de raadsvergoedingen voor de raadsleden en de fractie-assistenten en overige raadskosten. Anderzijds wordt de raadsgriffie bekostigd. Ten slotte wordt de externe accountant uit dit budget betaald.

Innovatie
Deze gelden zijn afkomstig uit de aanjaaggelden en het Fonds Verstelijking Almere (FvA) en worden ingezet voor incidentele innovatieve investeringen.

Overige organisatie brede activiteiten
De kosten voor internationale bezoeken, ontvangsten en samenwerkingsverbanden, het stadsarchief, straatnaamgeving en enkele organisatiebrede, strategische investeringen worden uit dit budget afgedekt.

Ga naar programma

18.249

684

Openbare orde en veiligheid

Inwoners moeten niet alleen veilig zijn. Ze moeten zich ook veilig voelen. Om overlast en criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken, maken we slim gebruik van beschikbare informatie en zoeken we waar mogelijk de samenhang met bijvoorbeeld zorginterventies en fiscale en bestuurlijke maatregelen.

Veiligheidsbeleid
Grotendeels heeft dit betrekking op veiligheidsbeleid, zoals voor jeugd en veiligheid, veilige woon- werk- en leefomgeving, aanpak georganiseerde criminaliteit en de veiligheidsmonitor. Daarnaast worden de taken van de burgemeester in het kader van openbare orde en de regionale veiligheidssamenwerking en het Veiligheidshuis bekostigd en gaat een deel van het budget naar nazorg ex-gedetineerden en risicojongeren.

Veiligheidsregio
Hieruit wordt de Veiligheidsregio Flevoland gesubsidieerd. Hierin werken de Flevolandse gemeenten samen met politie, brandweer en de geneeskundige zorg (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio: GHOR Flevoland) in het kader van risicobeheersing, incidentbestrijding en nazorg. Een klein deel van het budget gaat naar crisis- en rampenbestrijding.

Brandveiligheid
Enerzijds heeft dit betrekking op brandweerkazernes. Anderzijds betreft dit personeelskosten voor verlening van brandveiligheidsvergunningen, taken omtrent toezicht en handhaving en preventie en advisering over brandveiligheid. Hier staan legesopbrengsten voor brandveiligheidsvergunningen tegenover.

Openbare orde
De personeelskosten voor toezicht en handhaving op straat (stadstoezicht) en hiermee samenhangende vergunningverlening worden hieruit afgedekt. Daarnaast gaat een klein deel van het budget naar de subsidiëring van het dierenasiel en de dierenambulance.

Ga naar programma

9.636

2.661

Sport

Sporten en bewegen biedt kansen aan talenten en draagt bij aan het welbevinden van inwoners en de aantrekkingskracht van de stad. We stimuleren daarom zowel (top)sporttalent als laagdrempelig beweegaanbod voor hen die minder snel met sport in aanraking komen.

Sportbeleid
Dit budget gaat naar de ondersteuning van sportorganisaties, het bewerkstelligen van netwerken en samenwerking tussen organisaties en het bemensen van sporthallen. Daarnaast worden hieruit combinatiefunctionarissen gesubsidieerd, die werkzaam zijn als schoolleraar en als instructeur bij een sportvereniging.

Sportgebouwen en velden
Het gaat hierbij enerzijds om de huurderslasten (zoals voor onderhoud, energie en schoonmaak) voor alle gemeentelijke sportvoorzieningen. Anderzijds betreft het de kapitaal- en exploitatielasten van gemeentelijke buitensportvoorzieningen.

Ga naar programma

46.543

20.112

Onderwijs

We willen goed onderwijs dat bijdraagt aan persoonlijke groei en talentontwikkeling van het individu en aan de ontwikkeling van de stad. Over de hele breedte, van voorschoolse voorzieningen tot hoger en internationaal onderwijs, werken we aan meer samenwerking om als stad aan ieder het juiste te kunnen bieden.

Onderwijsbeleid
Het gaat hier om kosten in het kader van onderwijshuisvesting, handhaving van de leerplicht, leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie, achterstandenbeleid en stimulering van het hoger onderwijs.

Onderwijsbeleid 0-4 jaar
Het gemeentelijk onderwijsbeleid gericht op de allerjongsten hangt samen met subsidiëring en bijstand in het kader van peuterspeelzaalwerk en het toezicht op kinderopvangvoorzieningen.

Onderwijsbeleid volwassenen
Dit betreffen kosten voor volwasseneneducatie, bijvoorbeeld in het kader van laaggeletterdheid.

Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor worden kapitaal-, exploitatie- en huurlasten gemaakt. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de eerste inrichting van nieuw opgeleverde onderwijsgebouwen.

Ga naar programma

156.936

6.495

Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

We willen dat kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien, tot volwassenen die hun plek in de maatschappij naar eigen kracht en mogelijkheden kunnen innemen. We streven er ook naar om onze inwoners zo lang mogelijk te laten wonen in hun vertrouwde thuissituatie. Wij doen wat nodig is.

Gezondheidszorg

Dit betreft voornamelijk de subsidie aan de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Flevoland. Een klein deel heeft betrekking op gemeentelijke personeelskosten.

Centra voor jeugd en gezin
Dit budget wordt grotendeels doorgezet naar instanties die opvoedings- en gezinsondersteuning bieden. Almere heeft op dit gebied een regiofunctie. Daarnaast wordt geld verstrekt voor de jeugdgezondheidszorg bij de GGD en logopedie. Een klein deel van het budget tenslotte gaat naar gemeentelijk personeel.

Huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen
Hieruit wordt bekostigd enerzijds het bieden van ondersteuning bij huishoudelijke taken gericht op een schoon en leefbaar huis. Anderzijds wordt geld verstrekt voor materiële gehandicaptenvoorzieningen, zoals rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Sociaal cultureel werk

Het gaat hier voornamelijk om subsidiëring van stichting de Schoor voor de exploitatie van buurtcentra. Uit het restant worden gemeentelijke personeelskosten afgedekt.

Ga naar programma

165.207

88.244

Participatie, werk en inkomen

We willen mensen helpen zelf verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen. Waar nodig bieden we een helpende hand. Deze hulp is gericht op het vergroten van het vermogen om weer een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

Inkomensondersteuning
De gemeente verstrekt diverse uitkeringen aan mensen in de bijstand, mensen met een laag inkomen of met schuldproblematiek en zelfstandigen die tijdelijk zonder werk zitten. Tegenover de bijstandsuitkeringen staat een ongeveer even grote inkomstenstroom vanuit het Rijk.

Werkgelegenheid
Hieronder valt het bieden van alternatieve vormen van beschut werk aan werkzoekenden, met als doel om hen uiteindelijk weer richting een reguliere baan te begeleiden.

Participatie wet sociaal domein
Met het doel om werkzoekenden richting de arbeidsmarkt te begeleiden, wordt geïnvesteerd in re-integratie en volwasseneducatie.

Verder wordt de Rijkssubsidie die de gemeente krijgt voor sociale werkvoorziening, doorgezet naar de

Tomingroep. Deze organisatie biedt werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij een betaalde baan het uiteindelijke doel is.

Maatschappelijke opvang
Met deze middelen wordt tijdelijke huisvesting geboden aan mensen die daar, vanwege persoonlijke omstandigheden, behoefte aan hebben.

Programmaplan vluchtelingen
Dit betreffen de kosten die worden gemaakt om statushouders middels een intensief traject kennis te laten maken met onze cultuur en uiteindelijk te begeleiden richting arbeidsmarkt.

Ga naar programma

9.306

4.401

Publiekszaken

De klant staat centraal. We investeren daarom in (digitaal) klantcontact en streven naar een continu lerende en verbeterende dienstverlening.

Burgerzaken
Dit zijn kosten die worden gemaakt en de leges die worden geïnd voor verstrekking van bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en uittreksels. Onder burgerzaken vallen zowel de burgerzakenbalie, als het callcenter, de beantwoording van vragen via internet en de backoffice die de dienstverlening ondersteund.

Ga naar programma

21.542

1.271

Kunst en cultuur

We willen zoveel mogelijk Almeerders in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Dat vindt de bewoner terug in educatie, in voorstellingen in bijvoorbeeld het KAF en in financiële ondersteuning via het Cultuurfonds Almere.

Kunst en cultuur
Uit het kunstbudget worden de schouwburg en andere cultuurinstellingen, zoals theaters, musea en theatergezelschappen, gesubsidieerd. Daarnaast worden kunst- en muzieklessen voor leerlingen en het beschermen van en documenteren van archeologische vondsten bekostigd.

Bibliotheekwerk
Hieruit worden de subsidie aan de bibliotheek, de kapitaallasten voor de huisvesting en de inrichting van de bibliotheek afgedekt. Daarnaast wordt een klein deel aangewend om personeelskosten uit te betalen.

Ga naar programma

120.338

89.467

Beheer openbare ruimte en milieu

We koesteren de unieke kenmerken van Almere. We zoeken daarom samen met de stad naar manieren om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit doen we door grote ambities zoals Stad zonder afval te combineren met aandacht voor het alledaagse.

Afval en riolering
De kosten voor afvalinzameling en riolering, zoals kapitaal-, onderhouds- en exploitatielasten worden gedekt uit de afvalstoffen- en de rioolheffing. Naast de op dit programma vermelde kosten worden ook op andere programma’s nog kosten voor deze producten gemaakt.

Beheer en onderhoud
Dit budget gaat naar het beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhouden en vervangen wegen, bruggen, openbaar groen en waterwegen.

Milieu en duurzaamheid
In het kader van milieu en duurzaamheid maakt de gemeente kosten voor vergunningverlening, toezicht en advisering. Daarnaast wordt het programma Energie Werkt! bekostigd, dat het gebruik van zonnepanelen, duurzame warmtevoorzieningen en windmolens in de stad stimuleert.

Openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer ontvangt de gemeente een provinciale uitkering. Het budget gaat voor het grootste deel naar Connexxion voor het uitvoeren van stad- en streekvervoer.

Parkeren
Dit betreffen de kapitaal-, onderhouds- en exploitatielasten van parkeergarages, het toezicht en handhaving op straatparkeren en het in stand houden van fiets- en invalideparkeervoorzieningen. Hier staan de opbrengsten uit parkeertarieven tegenover.

Vergunningen, toezicht en handhaving
Het gaat hierbij voornamelijk om vergunningverlening voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten. De kosten voor het toetsen aan bouwtechnische en welstandseisen worden doorberekend aan de vergunning aanvragers. Ook voor evenementen worden vergunningverlenings- en handhavingstaken uitgevoerd.

Ga naar programma

160.049

160.059

Ruimte wonen en wijken

We streven naar een zo divers mogelijk woonaanbod, voor en door alle doelgroepen. We zetten daarom zowel in op bouw van nieuwe woningen als transformatie en innovatie van bestaande panden en wijken.

Grondexploitatie
Het gaat hier om de kosten voor ontwikkeling van aangekochte gronden en de bijbehorende personeelskosten. Hiertegenover staan de opbrengsten van grondverkoop. In principe worden alle kosten voor grondaankoop en -ontwikkeling op termijn terugverdiend door de verkoop van de grond.

Ruimtelijke ordening
Dit betreft onder andere het beleid voor ruimtelijke inrichting en verkeersstromen, advisering en de  actualisatie en herziening van bestemmingsplannen. Ook vallen hieronder de coördinatie en een deel van de uitvoering van het Fonds Verstedelijking Almere en de gebiedsontwikkeling Oosterwold.

Stimuleren woningbouw
Het gaat hier om het scheppen van mogelijkheden voor betaalbare woningen en particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw van woningen). Hier staan opbrengsten vanuit de grondexploitatie tegenover. De drie speerpunten voor 2017 zijn: tansformatie van vastgoed, wonen en zorg en de huisvesting van statushouders.

Werken in de wijk
In het kader van gebiedsgericht werken worden, in samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners leefbaarheidsinvesteringen gedaan en initiatieven mogelijk gemaakt in de wijk.

Floriade
Dit betreft de kosten voor de ontwikkeling van het Floriadegebied en de voorbereiding van het evenement. De inkomsten uit overheidsbijdragen worden gestort in een reserve en hieruit onttrokken wanneer ze ingezet moeten worden.

Infrastructuur programma (MIPA)
Doordat Almere doorgroeit, dient ook de infrastructuur uitgebreid te worden. In het MIPA zijn projecten opgenomen voor uitbreiding of aanpassing van infrastructuur voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Ondersteuning grondbeleid en beheersing MPGA
Dit betreffen de activiteiten en kosten voor gebiedsontwikkeling die niet uit de grondexploitatie worden bekostigd. Te denken valt aan de beheersing en het opstellen van het MPGA, proceskosten voor aanvragen mandeligheid en de rentekosten op bouwgronden die niet in exploitatie zijn genomen (MVA gronden).

Ga naar programma

8.160

3.299

Economische ontwikkelingen

Vanuit onze ambitie om het bedrijvenlandschap te versterken en het Almeerse bedrijfsleven te behouden en te laten groeien, willen we een excellent gastheer zijn voor ondernemers in en om Almere. We werken aan het economisch perspectief door vorm te geven aan de strategische economische agenda.

Economische ontwikkeling
Het grootste deel van dit budget gaat naar de personeelskosten die voortkomen uit het excellent gastheerschap richting ondernemers en het ontwikkelen van aantrekkelijke werklocaties. Daarnaast wordt Almere City Marketing gesubsidieerd ter promotie van de stad en worden diverse kleinere programma’s bekostigd.

Markten en horeca
Dit budget gaat naar vergunningverlening, toezichts-  en handhavingstaken  met betrekking tot horecagelegenheden en markten. Hier staan de leges tegenover die horecaondernemers betalen voor vergunningen en die marktstandhouders betalen voor een marktplaats.

Commerciële producten
Hieronder valt de exploitatie van huur- erfpacht- en landbouwgronden. Tegenover de opbrengsten staan personeels- en kapitaallasten.

Ga naar programma

87.337

18.979

Bedrijfsvoering en vastgoed

Met onze bedrijfsvoering streven we naar een maximaal dienstverlenende organisatie die de gemeentelijke doelen en ambities dient. Ook ons gemeentelijk vastgoed draagt aan deze doelen en ambities bij, door gebouwen in goede staat te houden, te verduurzamen waar mogelijk en leegstand zoveel mogelijk terug te brengen.

Vastgoed
Dit betreffen de kapitaal-, exploitatie- en onderhoudslasten van al het vastgoed dat in handen is van de gemeente, behalve die in het kader van onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij voornamelijk om kunst- en sportgebouwen, bibliotheken, buurtcentra en commercieel vastgoed.

Overhead en bedrijfsvoering
Hieronder vallen alle bedrijfsvoeringskosten die ondersteunend zijn aan het proces, zoals voor ICT, ambtenarenhuisvesting, management en ondersteuning in het kader van financiën, communicatie en HRM.

Ga naar programma

52.277

466.400

Financiën

We streven naar transparantie van onze gemeentefinanciën. Daarom maken we onze traditionele financiële producten leesbaarder en toegankelijker, maar proberen we tegelijkertijd op nieuwe manieren inzicht te verschaffen.

Gemeentefonds
Het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten komt voort uit het gemeentefonds dat van het Rijk ontvangen wordt. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene vrij besteedbare uitkering en taak gebonden uitkeringen.

Gemeentefonds sociaal domein
De inkomsten die van het Rijk ontvangen worden voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein zijn ondergebracht in vier integratie uitkeringen. De uitkering voor de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet deel re-integratie en deel WSW.

Belastingen
Dit zijn de belastingopbrengsten van de onroerende zaak belasting (OZB), de hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting.

Leningen en aandelen en rente
Het gaat hierbij om het dividend voor het aandelenbezit in waterbedrijf Vitens en energiemaatschappij
Vattenfall. Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijkse een provisiebedrag voor de garantstelling die wordt afgegeven voor de leningen van de Huisvuilcentrale (HVC).

Ga naar programma