Inleiding

We werken samen binnen de Metropoolregio Amsterdam en met steden in het buitenland. Tegelijkertijd willen we Almeerders meer ruimte geven voor eigen initiatief, hen betrekken bij beleid- en besluitvorming en hen stimuleren om innovatieve ideeën te ontwikkelen.

Bestuur
Uit dit budget worden de burgemeester, de 5 wethouders en de gemeentesecretaris (het hoofd van de gemeentelijke organisatie) betaald. Daarnaast wordt er jaarlijks geld apart gehouden voor toekomstige uitgaven voor pensioenen van oud-wethouders en wachtgeld voor oud-wethouders.

Bestuursondersteuning
Het grootste deel van dit budget gaat naar werknemers die het college van burgemeester en wethouders ondersteunen en adviseren, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, onderzoek en communicatie. Daarnaast is een klein deel bestemd voor recepties en bijeenkomsten.

Gemeenteraad en ondersteuning
Deze lasten hebben enerzijds betrekking op de raadsvergoedingen voor de raadsleden en de fractie-assistenten en overige raadskosten. Anderzijds wordt de raadsgriffie bekostigd. Ten slotte wordt de externe accountant uit dit budget betaald.

Innovatie
Deze gelden zijn afkomstig uit de aanjaaggelden en het Fonds Verstelijking Almere (FvA) en worden ingezet voor incidentele innovatieve investeringen.

Overige organisatie brede activiteiten
De kosten voor internationale bezoeken, ontvangsten en samenwerkingsverbanden, het stadsarchief, straatnaamgeving en enkele organisatiebrede, strategische investeringen worden uit dit budget afgedekt.