Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2017. Het is net als vorig jaar een financieel-technische voorjaarsnota, waarin het lopende begrotingsjaar 2017 wordt geactualiseerd en inzicht wordt gegeven in het bijbehorende meerjarenperspectief 2017-2021. De voorjaarsnota laat financieel een positief beeld zien, er is sprake van een structureel overschot van € 1,9 miljoen.

Actualisatie 2017
Het vertrekpunt van deze voorjaarsnota is de Programmabegroting 2017 die op 10 november 2016 door uw raad is vastgesteld. In de begroting is het beleid voor het huidige begrotingsjaar en de komende begrotingsjaren beschreven. Uitgangspunt is dat beleidsinhoudelijke voorstellen en uitwerkingsopdrachten zoveel mogelijk op dat moment worden afgewogen. De voorjaarsnota is in tegenstelling tot de begroting beleidsarm. Dit houdt in dat de begroting alleen geactualiseerd wordt op punten waar bijstelling echt noodzakelijk is.

Bij deze technische bijstelling maken we gebruik van alle vanuit het Rijk bekendgemaakte informatie (zoals de gemeentefondscirculaires) en van de realisatiecijfers uit de Programmarekening 2016. Verder worden de belangrijkste parameters geactualiseerd, zoals de ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen. Door deze technische bijstellingen door te voeren, is de administratie weer op orde en ontstaat een zuiver vertrekpunt voor de begrotingsbehandeling dit najaar.

Financiële positie
De technische bijstelling van de begroting leidt tot een verbetering van het meerjarenperspectief. Uit de meicirculaire van het Rijk blijkt dat we meer gemeentefonds ontvangen, wat leidt tot structurele begrotingsruimte van € 1,9 miljoen. Dit is in het meerjarenperspectief af te lezen aan het eindtotaal in 2021, dat ook voor alle jaren erna geldt. De aanwending van deze middelen zal worden afgewogen in de Programmabegroting 2018. Daarnaast hebben wij structureel € 6 miljoen ontvangen voor het sociaal domein; deze middelen zullen wij bij de programmabegroting inzetten.

De actualisatie voor de jaren 2017 tot en met 2020 leidt opgeteld tot een plus van bijna € 1 miljoen, vanwege het voordeel vanaf 2018. Dit voordeel wordt gebruikt om het nadelige saldo in 2017 van minus € 3,2 miljoen te egaliseren. Dit nadelig saldo ontstaat grotendeels als gevolg van de implementatie- en ontwikkelkosten veranderagenda, de bijstelling van de businesscase re-integratie en extra kosten voor beschermingsbewind.

Bij de Programmarekening 2016 hebben wij u een beeld geschetst van onze reserve- en schuldpositie. Onze reservepositie is in de periode 2009 tot en met 2016 gedaald van € 400 miljoen naar € 275 miljoen. Ook hebben wij, vanwege de investeringen in onze grondvoorraad, in de loop der jaren een forse schuldpositie. Deze schuld is opgelopen van € 316 miljoen in 2009 naar € 631 miljoen in 2016.

Zowel onze reserve- als onze schuldpositie vraagt de komende jaren dus nog om extra aandacht. Ook uw raad heeft hierover via een motie een oproep gedaan. Mede als gevolg hiervan hebben wij bij de Programmarekening 2016 besloten om hiervoor de reserve ’weerstandsvermogen algemene dienst’ in te stellen. Binnen deze nieuwe reserve is nu € 20,7 miljoen beschikbaar. De woningmarkt trekt aan. We verwachten daarom de komende jaren positieve resultaten in de grondexploitatie. Hiermee kunnen we de komende jaren ook onze reservepositie versterken en onze schuldpositie af bouwen.

Deze voorjaarsnota laat, net zoals de programmarekening, de positieve gevolgen van het economisch herstel zien.