Inleiding

We koesteren de unieke kenmerken van Almere. We zoeken daarom samen met de stad naar manieren om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dit doen we door grote ambities zoals Stad zonder afval te combineren met aandacht voor het alledaagse.

Afval en riolering
De kosten voor afvalinzameling en riolering, zoals kapitaal-, onderhouds- en exploitatielasten worden gedekt uit de afvalstoffen- en de rioolheffing. Naast de op dit programma vermelde kosten worden ook op andere programma’s nog kosten voor deze producten gemaakt.

Beheer en onderhoud
Dit budget gaat naar het beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhouden en vervangen wegen, bruggen, openbaar groen en waterwegen.

Milieu en duurzaamheid
In het kader van milieu en duurzaamheid maakt de gemeente kosten voor vergunningverlening, toezicht en advisering. Daarnaast wordt het programma Energie Werkt! bekostigd, dat het gebruik van zonnepanelen, duurzame warmtevoorzieningen en windmolens in de stad stimuleert.

Openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer ontvangt de gemeente een provinciale uitkering. Het budget gaat voor het grootste deel naar Connexxion voor het uitvoeren van stad- en streekvervoer.

Parkeren
Dit betreffen de kapitaal-, onderhouds- en exploitatielasten van parkeergarages, het toezicht en handhaving op straatparkeren en het in stand houden van fiets- en invalideparkeervoorzieningen. Hier staan de opbrengsten uit parkeertarieven tegenover.

Vergunningen, toezicht en handhaving
Het gaat hierbij voornamelijk om vergunningverlening voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten. De kosten voor het toetsen aan bouwtechnische en welstandseisen worden doorberekend aan de vergunning aanvragers. Ook voor evenementen worden vergunningverlenings- en handhavingstaken uitgevoerd.