Inleiding

We willen mensen helpen zelf verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen. Waar nodig bieden we een helpende hand. Deze hulp is gericht op het vergroten van het vermogen om weer een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

Inkomensondersteuning
De gemeente verstrekt diverse uitkeringen aan mensen in de bijstand, mensen met een laag inkomen of met schuldproblematiek en zelfstandigen die tijdelijk zonder werk zitten. Tegenover de bijstandsuitkeringen staat een ongeveer even grote inkomstenstroom vanuit het Rijk.

Werkgelegenheid
Hieronder valt het bieden van alternatieve vormen van beschut werk aan werkzoekenden, met als doel om hen uiteindelijk weer richting een reguliere baan te begeleiden.

Participatie wet sociaal domein
Met het doel om werkzoekenden richting de arbeidsmarkt te begeleiden, wordt geïnvesteerd in re-integratie en volwasseneducatie.

Verder wordt de Rijkssubsidie die de gemeente krijgt voor sociale werkvoorziening, doorgezet naar de

Tomingroep. Deze organisatie biedt werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij een betaalde baan het uiteindelijke doel is.

Maatschappelijke opvang
Met deze middelen wordt tijdelijke huisvesting geboden aan mensen die daar, vanwege persoonlijke omstandigheden, behoefte aan hebben.

Programmaplan vluchtelingen
Dit betreffen de kosten die worden gemaakt om statushouders middels een intensief traject kennis te laten maken met onze cultuur en uiteindelijk te begeleiden richting arbeidsmarkt.