Inleiding

We streven naar een zo divers mogelijk woonaanbod, voor en door alle doelgroepen. We zetten daarom zowel in op bouw van nieuwe woningen als transformatie en innovatie van bestaande panden en wijken.

Grondexploitatie
Het gaat hier om de kosten voor ontwikkeling van aangekochte gronden en de bijbehorende personeelskosten. Hiertegenover staan de opbrengsten van grondverkoop. In principe worden alle kosten voor grondaankoop en -ontwikkeling op termijn terugverdiend door de verkoop van de grond.

Ruimtelijke ordening
Dit betreft onder andere het beleid voor ruimtelijke inrichting en verkeersstromen, advisering en de  actualisatie en herziening van bestemmingsplannen. Ook vallen hieronder de coördinatie en een deel van de uitvoering van het Fonds Verstedelijking Almere en de gebiedsontwikkeling Oosterwold.

Stimuleren woningbouw
Het gaat hier om het scheppen van mogelijkheden voor betaalbare woningen en particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw van woningen). Hier staan opbrengsten vanuit de grondexploitatie tegenover. De drie speerpunten voor 2017 zijn: tansformatie van vastgoed, wonen en zorg en de huisvesting van statushouders.

Werken in de wijk
In het kader van gebiedsgericht werken worden, in samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners leefbaarheidsinvesteringen gedaan en initiatieven mogelijk gemaakt in de wijk.

Floriade
Dit betreft de kosten voor de ontwikkeling van het Floriadegebied en de voorbereiding van het evenement. De inkomsten uit overheidsbijdragen worden gestort in een reserve en hieruit onttrokken wanneer ze ingezet moeten worden.

Infrastructuur programma (MIPA)
Doordat Almere doorgroeit, dient ook de infrastructuur uitgebreid te worden. In het MIPA zijn projecten opgenomen voor uitbreiding of aanpassing van infrastructuur voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Ondersteuning grondbeleid en beheersing MPGA
Dit betreffen de activiteiten en kosten voor gebiedsontwikkeling die niet uit de grondexploitatie worden bekostigd. Te denken valt aan de beheersing en het opstellen van het MPGA, proceskosten voor aanvragen mandeligheid en de rentekosten op bouwgronden die niet in exploitatie zijn genomen (MVA gronden).