Opvolging aanvaarde moties en amendementen

In onderstaand overzicht, leest u welke amendementen en moties, ingediend bij financiële producten, inmiddels zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op moties en amendementen die nog opvolging behoeven. De moties en amendementen die in het vorige overzicht (bij programmabegroting 2017) als afgerond stonden vermeld zijn uit deze lijst weggelaten.

Programmabegroting 2015
RG-221/2014 Capaciteit t.bv. raadsgriffie 

Nu het programma Raad2020 meer vorm krijgt, zal in overleg met uw griffie de invulling van de dialoog tussen raad en college en informatievoorziening in algemene zin verder worden uitgewerkt. In de begroting voor 2017 is voor het aansluiten op ontwikkelingen en Raad2020 budget opgenomen voor additioneel 1 fte. Daarin past ons inziens ook de uitwerking van de motie. Programmabegroting 2016 (vastgesteld 12 november 2015) 

RG-242/2015 Oog voor verwarde mensen 

Wij hebben onze regierol als centrumgemeente ingevuld door een plan van aanpak op te stellen. De uitkomsten van het door Trimbos uitgevoerde onderzoek zijn hierbij betrokken. Het opgestelde plan van aanpak draagt bij aan het tot stand brengen van een triagevoorziening die zorgt voor snelle toeleiding tot zorg en ondersteuning. Alle (verwarde) personen die in beeld komen krijgen een persoonlijke aanpak met een sluitende keten van verzekerde zorg. In 2017 sluiten wij samen met de woningbouwcorporaties een convenant in het kader van de aanpak woonoverlast.  In januari 2017 is de uitvoering gestart. Op 10 januari is hierover een raadsbrief verzonden.

RG-256/2015 Motie Jeugdhotel Kwintes

We zijn in overleg met Kwintes en gemeente Amersfoort. Dan horen we aantallen, wat er nodig is voor de doelgroep, wat er nu mist en waarom huidige instellingen niet voldoen voor deze doelgroep. Een dergelijke analyse en een goed plan is eerst nodig om goed zicht te krijgen of een bovenregionaal jeugdhostel nodig is. Daarna kan worden bezien of een bovenregionaal hostel wenselijk en noodzakelijk is. 

RG-272/2015 Ambassadeurs ondergrondse afvalcontainers

1. Onderzoek In de achterliggende periode heeft nadere uitwerking plaatsgevonden van het initiatief. Daarbij is gekeken naar: welke activiteiten bewoners kunnen uitvoeren, de veiligheid, de organisatie en coördinatie van de uitvoering. Ook is gekeken hoe in andere delen van Nederland met dergelijke initiatieven is omgegaan. In de pilotgebieden ‘zwerfafval en dumpingen” is al actief geworven naar ambassadeurs. Dit heeft nog niet geleid tot resultaat. Overheersende opinie was dat de gemeente dat zelf maar moest regelen. Niettemin wordt voorgesteld het initiatief op grotere schaal voort te zetten. 2. Vervolg In de komende periode worden inwoners actief benaderd om een container te adopteren en mee te helpen met het schoonhouden van de plek rond deze container. Daartoe krijgen deelnemers een sleutel om de container vanaf de zijkant open te maken en verstoppingen te verhelpen. Ook krijgen zij een prikker, werkhandschoenen en een bezem om afval dat ernaast staat in de container te stoppen. Tenslotte krijgen zij een speciaal servicenummer waarmee zij direct een kapotte container of verkeerd aangeboden grofvuil kunt melden. Deze meldingen handelt de gemeente dan met de hoogste prioriteit af.

RG-275/2015 De blauwe as 

Met de vaststelling van het waterhuishoudingsplan, een samenwerking tussen de gemeente en het Waterschap, in maart is er invulling gegeven aan deze motie.

RG-279/2015 Lantaarnpalen/motie Luke 

Dit jaar zijn er nog geen kruisingen gereconstrueerd en is er tot dusver geen concrete aanleiding geweest. Zodra er aanleiding is dan wordt bij de inspraakavonden een bijeenkomst georganiseerd met bewoners en de initiator van de motie of de verlichting op de rotonde nog efficiënter kan.

RG-291/2015 Dienstbare gemeente bij energie-initiatief Filmwijk

Platform Filmwijk wordt op dit moment ondersteund met een subsidie uit het initiatievenbudget waarmee energiescans worden uitgevoerd voor het 100 huizenplan van Filmwijk en vier vrijwilligers zijn opgeleid tot ecomediair. Die helpen met het uitvoeren van een deel van de energiescans en onderhouden contacten met de deelnemers. Daarnaast wordt er een wijkaanjager aangesteld die 2 dagdelen per week de initiatieven op het gebied van energie en de werkgroep Energiek van het bewonersplatform ondersteund en mede gefinancierd is door het programma Energie Werkt. Aan de motie wordt invulling gegeven.

Programmarekening 2015
RG-108/2016 Maatschappelijke effecten

Vanaf de Programmabegroting 2017 worden de indicatoren zoals voorgeschreven door de BBV in de P&C producten opgenomen. Het staat gemeenten vrij om naast de verplichte set van indicatoren ook eigen indicatoren in de financiële producten op te nemen. Onder de naam ‘de juiste informatie bij het juiste besluit’ heeft op 1 juni 2017 tijdens de politieke markt een eerste gesprek plaatsgevonden over het verbeteren van sturingsinformatie. Verdere uitwerking van dit onderwerp zal in samenspraak tussen raad en college dit jaar verder vorm krijgen.

Voorjaarsnota 2016
RG-156/2016 Inclusie agenda, motie De Vos

Het college werkt aan het opstellen van een lokaal inclusiebeleid en daarmee verbonden uitvoeringsagenda in lijn met de door de gemeenteraad aanvaarde motie. In februari 2017 is een raadsbrief toegestuurd met de stand van zaken en te ondernemen acties. De Inclusie-agenda zal naar verwachting 4e kwartaal 2017 gereed zijn. Aan de motie is invulling gegeven.

RG- 122/2016 Motie Wensjes Almere

Deze motie, voortgekomen uit de eerste motiemarkt, roept op de mogelijkheid te creëren voor het begraven van kindjes die na een zwangerschap van minder dan 24 weken dood geboren worden, of binnen 24 uur na geboorte overlijden. Sinds juli 2016 hebben gesprekken plaats gevonden tussen Stichting Wensjes, Yarden/PC Hooft, het Flevo Ziekenhuis en gemeente Almere. Het plan is opgevat om een beeld te plaatsen op de begraafplaats in Kruidenwijk. Het beeld is gedoneerd door Omroep Max. De gemeente heeft een sokkel en beschermkap geleverd voor het kunstwerk. Het Flevoziekenhuis heeft een bankje ter beschikking gesteld. In maart 2017 is dit beeld onthuld en deze begraafplaats geopend. Aan de motie is invulling gegeven.

RG 146/2016

Laat ons de ambassadeurs van de stad zijn, motie Stichting Leisure Belang Almere
In samenwerking met de ondernemers is de toeristische bewegwijzering ontwikkeld. Deze zal in het nieuwe bewegwijzeringbeleid 2017 worden opgenomen en in 2018 worden uitgevoerd.

Programmabegroting 2017
RG-260 Voormalige bowlshal en grond

Er is uitvoering gegeven aan deze motie door eind december 2016 additioneel €50.000 ter beschikking te stellen aan Stichting Sportaccommodaties Flevoland. 

RG-262 Regionale Meld- en Coördinatiepunten

Agendaverzoek ingediend op 29 november 2016. Motie is uitgevoerd.

RG-263 Internationaal Onderwijs binnen FVA

Er is door het college aangegeven dat de businesscase in het eerste kwartaal van 2017 met de raad besproken zou worden. Omdat er nog een aantal ontwikkelingen gaande zijn die van invloed zullen zijn op deze businesscase, is deze datum niet gehaald. In een raadsbrief van mei 2017 heeft het college de raad geïnformeerd dat er nog wat meer tijd nodig is om een goede businesscase voor te kunnen leggen. Aanvankelijk is gecommuniceerd dat dit nog voor de zomer zou zijn, maar nu wordt ernaar gestreefd dit voor 1 oktober 2017 te doen.

RG-273 Doelmatige en doeltreffende besteding gelden voortvloeiende uit de afvalstoffenheffing

Het in deze motie verzochte onderzoek is vanuit de raad opgepakt. Het college voert geen eigen onderzoek uit.

RG-280 Geleerde ICT lessen

Het risicoprofiel is op 14 februari 2017 naar de raad verzonden. Eind mei wordt de raad door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de besparingen.

RG-282 Meer weerstand in het vermogen

Het college is gevraagd om bij de voorjaarsnota met een voorstel te komen om het weerstandsvermogen structureel en substantieel te verbeteren. Hiermee is een start gemaakt door het gerealiseerde resultaat uit de jaarrekening 2016 en binnen het grondbedrijf in een reserve te storten. Het deel dat niet bij de Programmabegroting 2018 wordt ingezet, zal gereserveerd blijven en zo bijdragen aan de versterking van de reservepositie. Daarnaast wordt met de bestuursopdracht gemeentefinanciën onderzocht waar binnen de begroting structurele, financiële ruimte kan worden gecreëerd.

RG-283 Analyse begrotingen en rekening 2012-2016

De raad heeft gevraagd om inzicht in de financiële positie van de gemeente. Enerzijds betreft dit de ontwikkeling van de schuld- en reservepositie. Anderzijds dient in beeld gebracht te worden waar (en waarom) de financiële realisatie de afgelopen jaren is afgeweken van de begrote bedragen. Beide onderdelen worden op dit moment uitgewerkt. De resultaten zullen na de zomer aan de raad worden aangeboden. 

RG-291 Knelpunten en oplossingen jeugdhulp

De motie is uitgevoerd.

RG-307 Oplossingen en knelpunten Jeugdhulp

Deze motie besloeg 2016. Met ingang van 2017 niet meer actueel en is daarmee uitgevoerd