Kredieten investeringen gemeentelijk materieel 2017

 • 1e en 2e Waterbrug (€ 211.000)

De 1e en 2e Waterbrug zijn onveilig en moeten worden vervangen. De investering is onderdeel van de resultaatbestemming 2016. Vanaf 2017 geldt dat voor deze vervanging een krediet benodigd is.

 • Waterwijk (€ 600.000)

Dit krediet is benodigd voor de uitvoering van groot onderhoud Waterwijk. Het betreft hier grotendeels de hofjes die in goed overleg met de bewoners opnieuw worden ingericht.

 • Bloemenbuurt Zuid (€ 95.000)

In navolging van het groot onderhoud programma voor de Bloemenbuurt is het kwadrant Bloemenbuurt Zuid in voorbereiding genomen. Het project wordt dit jaar in uitvoering genomen. Hiervoor is een eerste projectbudget nodig.

 • Regisseurstraat (€ 340.000)

De Regisseurstraat wordt opnieuw verhard en (deels) op gelijk niveau gebracht met het trottoir. De investering is onderdeel van de resultaatbestemming 2017. Vanaf 2017 geldt dat voor deze vervang een krediet benodigd is.

 • Algerabrug (€ 230.000)

De Algerabrug wordt vervangen.

 • Hangbrug (€ 229.000)

Net als de Algerabrug wordt ook de Hangbrug vervangen.

 • Polderdreef (€ 188.000)

Vervanging van asfalt aan de Polderdreef. De investering is onderdeel van de resultaatbestemming 2017. Vanaf 2017 geldt dat voor deze vervanging een krediet benodigd is.

 • Vervangen kunstwerken (-€ 186.000)

Het eerdere investeringskrediet voor vervanging van kunstwerken kan worden verlaagd. Er worden nu twee afzonderlijke extra investeringskredieten aangevraagd.

 • Stedenwijk Midden Zuid (€ 90.000)

In verband met het werken in bouwteams dient het krediet voor Stedenwijk Midden Zuid worden verhoogd.

 • De Werven (€ 100.000)

In verband met het werken in bouwteams dient het krediet voor De Werven worden verhoogd.

 • Vervanging rioolstelsel Klavergriend (€ 370.000)

Bij de voortgangsrapportage en het eindejaargesprek 2016 was reeds gemeld dat voor de rioolwerkzaamheden aan de Klavergriend een aanvullend krediet benodigd was. Dit had een aantal oorzaken, te weten: een omissie in het aanbestede werk, extra benodigde inzet voor het participatieproces en voorbereidingen voor tuinvergrotingen. Daarnaast heeft het participatieproces opgeleverd dat gesloten verharding van bestraten noodzakelijk was, en daardoor moeten grote delen van regenwaterafvoerstelsel ook worden vervangen. Als gevolg van het bovenstaande is een aanvullend krediet benodigd van € 200.000. De formele goedkeuring door de raad van het bovenstaande heeft nog niet plaatsgevonden en wordt nu geregeld. Door middel van de bijgevoegde bijlage wordt voor dit project een investeringskrediet aangevraagd.

 • Drijvend havenkantoor Almere Haven (€ 310.000)

In de Programmabegroting 2017 is structureel geld beschikbaar gesteld voor huisvesting van de havenmeester. Het vastgoedbedrijf heeft berekend dat met het huurbudget van € 24.000 de kosten voor een drijvend gebouw kunnen worden afgedekt in een periode van 20 jaar. Om het gebouw te realiseren is een krediet noodzakelijk van € 310.000. Dit krediet is bij de programmabegroting abusievelijk niet aangevraagd. We gaan niet tot uitvoering van dit bouwplan over totdat er duidelijkheid is over de toekomst van de haven. Dit in verband met het amendement over de haven.

 • Bos der onverzettelijken (€ 300.000)

Voor de invulling en realisatie van het ontwikkelingsplan voor het Bos der Onverzettelijken dient het bestaande krediet te worden verhoogd. De verwijdering van de weg 40-45 blijkt complexer dan we aanvankelijk hadden voorzien. De kosten vallen hoger uit door ingrepen rondom de aanwezige leidingen, het opnemen en deels verplaatsen van de weg en de bijbehorende grond en zandwerkzaamheden met daarbij de realisatie van de geplande parkeerplaatsen in aansluiting op de bestaande wegen en fietspaden. Daarnaast dienen nog werkzaamheden, zoals realiseren halfverharding, verlichting, banken, vlonderdelen en de invulling van het groen, te worden uitgevoerd om het totaalproject af te ronden. Deze activiteiten passen niet binnen het huidige krediet en om deze reden wordt het krediet nu verhoogd naar € 300.000.

 • Rompkredieten (€ 10.903.000)

Vanaf het begrotingsjaar 2017 dienen investeringen met een maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) te worden geactiveerd. Voor de reeds geaccordeerde investeringen die in 2017 plaats vinden worden nu rompkredieten aangevraagd. Dit was nog niet als zodanig in de Programmabegroting 2017 verwerkt. De gemeenteraad heeft het budgetrecht en dient de kredieten beschikbaar te stellen. Bij de Programmabegroting 2018 zullen voor de investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2018 de meerjarige investeringskredieten aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. Dit is de reguliere procedure die nu ook al geldt voor investeringen met een economisch nut. Daarom wordt nu krediet aangevraagd voor de investeringen in De Vaart (€ 0,5 miljoen), de Floriade (€ 3,4 miljoen), Kustzone Almere Poort (€ 2,1 miljoen), Rondje Weerwater (€ 4,2 miljoen) en Almere Centrum (€ 0,8 miljoen).

Het gaat om investeringen waarvan het budget in eerdere begrotingen reeds beschikbaar is gesteld. Dit zijn de investeringen in de openbare ruimte voorkomend uit het jaarprogramma 2017 van het Fonds verstedelijking Almere, de herinrichting van de Vaart die uit m.n. gereserveerde impulsmiddelen Economie wordt gedekt en de terreininvesteringen voor de Floriade. De kredieten zullen eind 2017 worden afgesloten, hierover vindt verantwoording plaats bij de programmarekening 2016.