Afkortingenlijst

afkorting

omschrijving

AIO

Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen

Altoo

Almere thuis op orde

AO

Administratieve Organisatie

AOW

Algemene Ouderdomswet

CPB

Centraal Planbureau

EED

Energy Efficiency Directive

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GIP

Gemeentelijk Investeringsplan

IIT

Individuele Inkomenstoeslag

Interreg Europe project TITTAN

kennisuitwisselingsproject voor Europese regio’s op het gebied van eHealth

IPSA

Primair onderwijs van de International School Almere

ISA

Voortgezet onderwijs van de International School Almere

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

MinVWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MPGA

Meerjarenperspectief Grondexploitatie Almere

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MVA

Materiële Vaste Activa

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OFGV

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtsteek

OZB

Onroerendezaakbelasting

PGB

Persoonsgebonden Budget

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VVE

Vereniging van Eigenaren

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WEB

Wet Educatie Beroepsonderwijs

Wet OKE

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WOZ

Waarde Onroerende Zaken

ZIN

Zorg in Natura

ZonMw

Instituut voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie