Inleiding

Inwoners moeten niet alleen veilig zijn. Ze moeten zich ook veilig voelen. Om overlast en criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken, maken we slim gebruik van beschikbare informatie en zoeken we waar mogelijk de samenhang met bijvoorbeeld zorginterventies en fiscale en bestuurlijke maatregelen.

Veiligheidsbeleid
Grotendeels heeft dit betrekking op veiligheidsbeleid, zoals voor jeugd en veiligheid, veilige woon- werk- en leefomgeving, aanpak georganiseerde criminaliteit en de veiligheidsmonitor. Daarnaast worden de taken van de burgemeester in het kader van openbare orde en de regionale veiligheidssamenwerking en het Veiligheidshuis bekostigd en gaat een deel van het budget naar nazorg ex-gedetineerden en risicojongeren.

Veiligheidsregio
Hieruit wordt de Veiligheidsregio Flevoland gesubsidieerd. Hierin werken de Flevolandse gemeenten samen met politie, brandweer en de geneeskundige zorg (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio: GHOR Flevoland) in het kader van risicobeheersing, incidentbestrijding en nazorg. Een klein deel van het budget gaat naar crisis- en rampenbestrijding.

Brandveiligheid
Enerzijds heeft dit betrekking op brandweerkazernes. Anderzijds betreft dit personeelskosten voor verlening van brandveiligheidsvergunningen, taken omtrent toezicht en handhaving en preventie en advisering over brandveiligheid. Hier staan legesopbrengsten voor brandveiligheidsvergunningen tegenover.

Openbare orde
De personeelskosten voor toezicht en handhaving op straat (stadstoezicht) en hiermee samenhangende vergunningverlening worden hieruit afgedekt. Daarnaast gaat een klein deel van het budget naar de subsidiëring van het dierenasiel en de dierenambulance.