Inleiding

We streven naar transparantie van onze gemeentefinanciën. Daarom maken we onze traditionele financiële producten leesbaarder en toegankelijker, maar proberen we tegelijkertijd op nieuwe manieren inzicht te verschaffen.

Gemeentefonds
Het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten komt voort uit het gemeentefonds dat van het Rijk ontvangen wordt. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene vrij besteedbare uitkering en taak gebonden uitkeringen.

Gemeentefonds sociaal domein
De inkomsten die van het Rijk ontvangen worden voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein zijn ondergebracht in vier integratie uitkeringen. De uitkering voor de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet deel re-integratie en deel WSW.

Belastingen
Dit zijn de belastingopbrengsten van de onroerende zaak belasting (OZB), de hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting.

Leningen en aandelen en rente
Het gaat hierbij om het dividend voor het aandelenbezit in waterbedrijf Vitens en energiemaatschappij
Vattenfall. Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijkse een provisiebedrag voor de garantstelling die wordt afgegeven voor de leningen van de Huisvuilcentrale (HVC).