Actualisatie perspectief

In onderstaande tabel geven wij een totaalbeeld van de actualisatie die in deze voorjaarsnota wordt doorgevoerd. Hierbij worden enerzijds onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare knelpunten in de begrotingsuitvoering 2017 opgelost. Anderzijds wordt het meerjarenperspectief bijgesteld om bij de start van het begrotingsproces een actuele stand van zaken te hebben. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de ontwikkeling van gemeentefonds en gemeentelijke belastingen en de autonome groei van de stad.

Tabel -   bedragen x € 1.000

omschrijving 

2017

2018

2019

2020

2021

vertrekpunt na Programmabegroting 2017

80

80

actualisatie perspectief

implementatie- en ontwikkelkosten veranderagenda

-1.000

500

500

businesscase re-integratie

-1.600

beschermingsbewind

-1.000

sociaal domein

0

actualisatie WABO

1.500

overige actualisatie 2017

-1.123

actualisatie meerjarenperspectief

1.401

1.626

1.408

1.814

budgettair neutrale voorstellen

0

0

0

0

0

totale actualisatie perspectief

-3.223

1.401

2.126

1.908

1.814

egaliseren perspectief

3.223

-1.401

-2.126

-1.988

eindtotaal

0

0

0

0

1.894

Hieronder lichten wij de uitkomsten op hoofdlijnen toe. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de programma’s.

Implementatie- en ontwikkelkosten Veranderagenda
Van het tekort heeft € 1 miljoen betrekking op de implementatie- en ontwikkelkosten voor de Veranderagenda. Via deze Veranderagenda willen wij ons de komende jaren transformeren naar een wendbare, op samenwerking gerichte organisatie, die echt contact maakt met de stad. De implementatie- en ontwikkelkosten zullen in 2019-2020 worden terugverdiend. De lasten voor 2018 en latere jaren die voortvloeien uit de verdere implementatie van de opdrachten uit Veranderagenda zullen worden betrokken bij de Programmabegroting 2018. De structurele besparingen worden meegenomen in de bestuursopdracht gemeentefinanciën en betrokken worden bij de coalitievorming in 2018 ten behoeve van de nieuwe collegeperiode.

Uitvoering van de businesscase re-integratie
Daarnaast is in 2017 een bedrag van € 1,6 miljoen nodig voor de start van de uitvoering van de businesscase re-integratie. Via de businesscase wordt beoogd een structurele besparing te realiseren op de uitgaven voor de bijstand. Via een afzonderlijk raadsvoorstel hebben wij u hierover al geïnformeerd.

Beschermingsbewind
De uitgaven voor beschermingsbewind in Almere blijken hoger uit te vallen dan eerder gedacht. Vanwege het wettelijke karakter van de kosten, is het in beperkte mate mogelijk om hierop bij te sturen. Waar mogelijk zijn besparingsvoorstellen gedaan, maar deze leiden in 2017 nog niet tot het gewenste effect.

Sociaal domein
In deze voorjaarsnota hebben we ook een beeld geschetst van de financiële problematiek die speelt rondom het sociaal domein. Vooruitlopend op de uitkomsten van de meicirculaire waren gemeenten al door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de volume- en prijsbestellingen van de budgetten. De uitkomsten volgens de meicirculaire pakken gunstiger uit.
Vooralsnog gaan we ervan uit de geschetste problematiek voor 2017 vanuit deze extra middelen kunnen worden gedekt. Bij de begroting worden de ramingen van het sociaal domein voor 2018 en verder geactualiseerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de programma’s.

Actualisatie WABO
Het aantal bouwvergunningen is in de eerste maanden hoger dan verwacht. Dat levert middelen op door grondverkoop en leges maar zorgt ook voor extra kosten. Dit leidt per saldo tot een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen. Voor de jaren 2018 en verder zal moeten worden onderzocht wat deze ontwikkelingen betekenen voor het perspectief en de kostendekkendheid van de leges.

Actualisatie meerjarenperspectief
Behalve de bijstelling van het lopende boekjaar, is ook het meerjarenperspectief technisch geactualiseerd. Dit leidt tot hogere structurele lasten. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door kostenstijgingen bij onderwijshuisvesting als gevolg van hogere eisen vanuit het bouwbesluit, wegvallend dekkingsmiddelen voor toezicht op kinderopvang en hogere uitgaven voor jeugdgezondheidszorg. In meerjarig kader is per saldo sprake van een oplopend overschot. In 2021 loopt dit op naar € 1,9 miljoen.

Budgettair neutrale voorstellen
In de bijlage treft u ook een overzicht aan met daarin alle voorstellen die budgettair neutraal zijn. Het gaat veelal om de uitvoering van taken die bekostigd kunnen worden uit aanvullende rijksgelden en/of bijdragen van derden. Ook de taakmutaties, waarvoor wij bij de december- en meicirculaire aanvullende middelen hebben ontvangen, zijn daarbij betrokken. Bovendien zijn in deze bijlage ook de administratieve wijzigingen meegenomen.

Egaliseren perspectief
Het is gebruikelijk om voor het lopende begrotingsjaar en de eerste drie jaar daarna een sluitend resultaat te presenteren. Alleen voor het laatste jaar van het perspectief wordt dit niet gedaan, omdat dit het structurele begrotingspeil weergeeft. In de praktijk fluctueert de begroting van jaar op jaar en laten de jaarschijven daardoor een kleine plus of min onder de streep zien. Om toch op nul uit te komen worden de plussen en minnen verrekend met de saldireserve: het zogenaamde egaliseren van de meerjarenbegroting. Zo wordt het tekort in 2017 aangezuiverd uit de saldireserve en worden de overschotten voor 2018 tot en met 2020 hier weer in gestort.

In feite vertroebelt dit egaliseren het meerjarenperspectief enigszins. De jaren 2018 tot en met 2020 tonen nu een voordeel, dat in de saldireserve wordt gestort. Echter staat hier ook nog een tegenovergestelde egalisatiebeweging tegenover. Wanneer niet zou worden geëgaliseerd, zouden de jaarschijven 2017 en 2018 een tekort van meer dan € 6 miljoen tonen. In 2019 daalt dit tekort en voor 2020 is voor het eerst sprake van een positief resultaat.

Het feitelijk begrotingssaldo, zonder egaliseren via de saldireserve, ziet er als volgt uit:

Tabel -   bedragen x € 1.000

omschrijving 

2017

2018

2019

2020

2021

egalisatie perspectief na Programmabegroting 2017

2.861

8.163

3.537

0

0

aanvullende egalisatie perspectief Voorjaarsnota 2017

3.473

-1.301

-2.126

-1.988

0

feitelijk begrotingssaldo

-6.084

-6.762

-1.411

1.988

1.894